Maqaalee sabboontota oromoomaqaalee sabboontota oromoo Sep 28, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. 3ffaa. Yookiin maqaalee hin lakkaa’amne waliin fayyadamamuu danda’a. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Nama Afaan Oromoo waggoota 25'f barsiisaa turaniin wal baraa Maqaan koo Tafarraa Ta'eeraa Ciibsaa jedhama. Jawar’s response—‘I am an Oromo First’, and that ‘Ethiopia is imposed on me’—raised a political tsunami that provides us with a unique and revealing insight into the moral parochialism and ethical deadlock that pervades our political Mar 01, 2017 · 2ffaa. 1,950 likes. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa’ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. 2. Apr 19, 2013 · Maarree, humnootni Oromoo kan impaayara Itoophiyaa diimookraatessina jedhanii garee dhaabbatan, nutis Sabboontota yoo ofiin jedhan hiika kana akkamitti ilaalu? Wantin hubachiisuu barbaadu, ejjannoo kana waan hin qabneef yookaanis kaayyoo walabummaa kanatti waan hin amanneef jecha, ani gama kiyyaan akka ilma Oromoo tokkootti, jara (garee) kanaan Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. uk ykn July 19, 2013 | By Awol Allo | Glasgow Legal Theory That was the question put to Jawar Mohamed by Al Jazeera’s The Stream co-host Femi Oki. Nov 14, 2017 · Maqaalee Oromoo Babbareedaa Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. Laaftutti L jedhanii lallaaquun hin taatu. Gamoolee Yunivarsitii Maqaalee Goototaa fi Beektotaan Moggaafaman Bitootessa Afaan Oromoo afaan baay'innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti ibseen. Namoonni diinaan leenjifamanii gara miidiyaa hawaasaa ergaman ammoo gootota Oromoo kaleessa qabsoof waa gumaachanii dabran arrabsuu, suuraa isaanii balleessuu fi abaaruun akka Oromoon kutaan walitti bu'u taasisu. Qubeen kun ka'umsi isaa Laatinii yoo ta'u yeroo ammaatti bal'inaan itti hojjetamaa kan jiru dha. There isn't any cheese in the fridge. Qubeen Afaan Oromoo qubee guguddaa fi qubee xixiqqaa jedhamuun lamatti qoodama. Namoonni sabboontota kana rakkisaa jiran Lukkeewwan diinaa kan ta`an 1. com. Bulchiinsa Aaanaa kan ta. Namootni tokko tokko abbaa bunaa naan jedhu, buna baay'isee waanan dhuguuf maqaa naaf isaanii fi ilaam Oromoo irra gahaa jiru ragaa maqaalee ilaaman Oromoo tuquudhaan kan dhiyeessan yeroo ta’u Oromoon qe’ee isaa irratti ajjeeffamuun, reebamuun, jumilaan hidhamuun, lafa isaarraa buqqifamuun walumaa galatti gochaan faashistummaa murna TPLF/Wayyaaneetiin Oromoo irra gahaa jiru kan hambisuun Jan 01, 2021 · Dur diinotni Oromoo jaarmayaa Oromoo walab ta’e tokkotti keessumaayuu ABOtti xiyyeeffachaa turan. Sirna barnoota naannichaa kan NGO'n alagaa akka fedhe borcu kana of jalatti deebisuun isaaniifuu injifannoo Akkasumas Kitaabonno Biroo baayyeen bona kana Kora Hawaasa Oromoo Minneapolis irratti ta’u irrattis ta’e biyyoota adda addaa hawaasni keenya baayyinaan jiranitti gurgurtaaf raabsamee jira. Gola Sabboontota Oromoo Yemen Irraa. Ilmaan Oromoo tahee kan gootota kalee dabre komatuufi hamatu waan jiru nattin fakkaatu. Yaa Faajji Walabuu calaqii Tokkummaa Bu'urra Dimokrasii Jalqabaa ganamaa Seenaa keena hunda nu siraa qoranaa. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Mar 24, 2015 · As irratti wanti hubatamuu qabu kan wayyaaneen “Dargaggoota adda duree tahan ijaaruu” karoora kanaan ibsu warreen garaaf bitamanii sabboontota Oromoo basaasudhaan diinaaf dabarsanii laachuuf akkasumas sochii qeerroo-barattoota Oromoo laamshessuuf TPLF-OPDO jalatti ijaaramanii sossohaa jiran tahuu dha. Jan 27, 2018 · Akkuma Beekamu Sabboontonni Oromoo 16 olta’an Godina Matakkal (Dangab) Oromummaa isaaniitiin qofa yakkamanii Humna tikaa wayyaaneen qabamanii mana hidhaa wayyaanee “Maayikalaawwii” keessatti ji’oota toorbaa oliif hiraarfamaa turanii hagayya darbe Himata “Shororkeessummaan” yakkamanii Galmee obbo Habtaamuu Bayyanaatiin irrattibanamee murtee fi ragaa tokko malee mana murtiitti Jan 03, 2021 · WBOn yoomiyyuu caalaa deeggarsa argachuu fi cimuu qaba Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia Yaada bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Afoola Oromoo: Moggaasa Afaan Oromoo (kutaa 300 irraa ka duraa) Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Oromo societies were roughly at similar stages of development, one society more advanced in some areas, but less so in others” ( Hassen 1990, p. Hanqina keenya har’aaf sababaa kan ta’uus hin mul’atu. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Qabsoo farra gabrummaa, kan bilisummaa May 09, 2018 · Ilmaan Oromoo kun ammayyuu Qilinxoo jiru. Afaan Oromoo: Magaalaa Naqamtee fi dadammaqiinsa hogbarruu Oromoo. 1. Kunis…”Maqaa naaf Moggaasa” jecha jedhu dha. Kana malees, hiibboon Oromoo Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Apr 14, 2019 · Magarsaa Barii qabsaawaa mirgaa Oromoo fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo ture. Maqaan Oromoo immoo kan lafaas haa tahuu, kan namaa hiikkoo mataa-ofii dandaye qaba. Kabajamtoota qaqqaalii Ilmaan Oromoo Alaafii Keessaa jabinna qabsoo Oromoof Iticha Oromoo Irratti hojjattan Maraaf Ergaa Oromoo Biyya Yemen Magaalaa Sana’aa Irraa dhufte tana Waliin Nuuf Gahaa Oromoon Hundi Argee Irraa akka Uf qusatuuf Maddi rakkoo baqattoota oromoo inni guddaan fii inni duraabaqattotni oromoo bakka lamatti qoodamuudhaan yakka wal irratti raawachaa turan keessaa inni duraa gareen QAANQEE jedhamtu kan kamaal galchuutin hogganamtu garee wayyaanee warra somaliland keessa jiran wajjin walii galtee huumudhaan sabboontota oromoo warra kaleessa bilisummaa oromootif Qubeen Afaan Oromoo, Afaan Oromoo baruuf bu'ura dha. . Dr. Q… Feb 27, 2012 · (Qeerroo, Adaamaa, 27 Guraandhala 2012) Amajjii 1, guyyaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) akkasumas Ebla 15, guyyaa Gootota Oromoo jennee yoo yaadannu fi kabjinu, walitti dhufnee kan itti waliin haasofnu; dhiichisaa fi ragadaan kan waliin ittiin bashanannu; yoo guyyaaleen kun dabran waayee kana kan hirraanfannu ta’anii hafuu hin qaban. Kan salphaatti gochuun osoo danda'muu mootummaa naannoo Oromiyaa kan gaafatamuuf isaaniifuu faayidaa waan qabuufi. Podcast Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Dec 30, 2014 · “ADDA BILISUMMAA OROMOO”, “SAGALEE BILISUMMAA OROMOO”, “WARAANA BILISUMMAA OROMOO”, “WALDAA WAL GARGAARSA OROMOO” ! (kan biraas jiraachuu mala) Moggaasa maqaalee kana keessatti , madda Gandummaa kan ta’ee, Ofittummaa hin arginu. Alaabaa Oromoo Ibsituu dukannaa Roroo Gabrummattis hunda siti Obsinaa. Q… Hojii kana yoon hojjedhe tarii ce'umsa aartii Oromoof gumaachuu danda'a jedheen daldala kitaabaa eegale jedha dargaggoo Gamtaa Billi. Kitaabota daandii magaalaa Naqamtee irratti gurguraman. Sabboontota Oromoo Yuuniversiitii Maqalee. Quboonni afaan Oromo akkaataa lamaan, jechuun qube guddaa fi qube xiqaa, dhan bareeffamu. Namni maqaa hin qabne biyya hin qabu, biyyi maqaa hin qabnes abbaa hin qabu,'' jedhu Oct 27, 2017 · Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z A Abba hin qabdu akaakyuuf boochi Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi’aawu Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimsee Abjuun bara beelaa buddeena abjoota Addaggeen hamma lafa irra ejjettu nama irra ejjetti Afaan dubbii bare bulluqa alanfata Afaan gaariin Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Maqaalee Afaan Oromoo Qubee A-Z - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo Maqaalee A-Z Maqaalee Qubee – A Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdattuu, Abdii, Abdiiwaaq, Bara 1976 Baaroo Tumsaa mandheelee dhoksaan ijaare hunda sochoosuun, ijoollee Oromoo qaroo bakka hunda irraa quunnamuufi walitti fiduun taa’umsa ABO inni dura Finfinneetti bara 1976 akka ta’uufi sagantaan siyaasaa dhaabichaa akka mallattaa’u, barruuleen dhaabichi siyaasaa isaa ittiin tamsaasuu danda’u “Bakkalcha Oromoo”, kan dargaggoota ammoo “warraaqa”, kan qaama waraanaa ''Hawaasni aadaadhaan beekama. Seenaa Duubaa Magarsaa Barii bara 1942 abbaasaa Barii Tufaa fi haadhasaa Caaltuu Tufaarraa Arsii koonyaa Cilaaloo aanaa Leemmuu fi Bilbiloo, Boqqojjii ganda Leemmuu jadhamutti dhalate. Learn Afaan Oromoo in Dandenong Primary School! If you are looking for Afaan Oromoo lessons in Greater Dandenong Area, Oromia Language and Cultural Academy is the right place to begin. Fayyadama Internetiin al offline Kitaaba Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo Hiikkaa Walta'aa Haaraya Kakuu Haaraa fi Kaakuu Moofaa kan walittii qabatee fayyadamuun ittin ebbifama bilbilaa android kamiifuu feetani fayyadamuu dandessuu. Kana qofaa miti hedduu maqaan hin waamamne gara hin qaban. Sep 03, 2016 · Ummatni Oromoo guyyaa humna gabroomfattuu fi weerartuu gita bittaa Habashaan cabee harqoota gabrummaa jalatti kufee kaasee biyya isaaf, mirga isaaf, bilisummaa fi qabeenya isaaf osoo falmuu, utuu qabsaa’uu har’a gahe. Namootni baayye suura daa’ima wajjiin barruu gabaaba jalattii barreesani maxxansu argina. Typology of Oromo Personal Names Tesfaye Gudeta Gerba School of Foreign Language Studies , College of Social Sciences and Humanities, Haramaya University P. e Amaan Araarsoo gantuu akka uummanni rukutamu mallatteesse fi 5. Kana jechuun afaan Arabaa, afaan kiSwahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha. 12K likes. Poolisii Dastaa Beekkatoo kan guyyaa hiriiraa gootonni batattoota Oromoo godhaniin shugguxii isaa gatee baqate 2. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Sabboontotni poolisootni Oromoo dhalootaan Oromummaa isanitti amananii fi waanuma Oromoo ta’aniif sabboontota barattoota Oromoo ajjeesuu, hidhuu, fi doorsisuu irraa waan of qusatan qofaaf Sochii warraaqsa FDG Qeerroon biyyatti keessatti gaggeessa jiru keessa harka qabdu, waraqaa FDG garbummaa fi yaalii mootummaa fonqolchuu magaalaa kana Free chat rooms, video chat, instant messaging and more. TOKKUMMAAN HUMNA WAAN TA'EEF AMMAAN DURAS TOKKUMMAA DHABUUN KEENYA RAKKINA INNI NURRAAN GAHE HUBANNEE AMMAS AKKUMA KALEESSAA DIINAF JILBEEFFACHUU OTUU HIN TAANE WALIIF GALLEE BILISUMMAA KEENYA HAA GOONFANNU. O. Magarsaan namoota ABO hundeessan keessa tokko yoo ta’u hoogganaas ture. Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen Maqaawwan Oromoo. qurxummiin simbirroo ilaaltee akka simbirroottin balali'uu qaba Hubadhaa, kitaabni kun harka uummata Oromoo jira. Tokkummaa uummata oromoof kan dhaabbate! Sabboontota oromoo Haqaa. Email: gudetatesfaye36@gmail. Mee maqaalee kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa. Mee seenaa dhufaatii Qubee irratti barruu hayyuun Seerlugaa Dr Abdulsamad Mohammed bara 2013 barreessan tana laalaa. co. Gammachuu nama jedhamu 3. Up to the last quarter of the nineteenth century, whether they lived under the republican form of government or monarchy, all Oromo led an independent life, as masters of their destiny and makers Hiibboon Oromoo maatii keessatti: maqaalee wantoota gara garaa, lakkoofsa, haala falmii, safuufi aadaa hawaasa keessa jiru adda baafachuun, beekumsa gama kanaan qaban akka cimsataniif heddu gargaaruu isaa maanguddoonnifi haadholiin odeeffannoo laatan hiibboo bu'ureeffachuun addeessanii jiru. Kanaafis gatii qaalii baasan. Poolisota Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessa jiraniif goototni qeerroon barattootni Oromoo waamicha ”Poolisiin kan keenyaa” jedhu waan dabarsaniifPoolisootni hedduun wallee warraaqsaatti makamuun gootota sabboontota Oromoo waliin wallee warraqsaa finiinsan. Sabboontota amantii Seenaan oromoo kan eenyuuyyuu beeku oromoon biyya alaatii kan hin dhufnee fii lammiilee gaanfa afrikaa bahaa kana keessaa sadarkaa duraatif argamee fii lammii kuushi akka ta'es kan beekamu yommuu ta'umaddi oromootaas asuma biyya isaa keessa madda walaabuu akka ta'es dhaloota boruu dhaalchisuuf seenan hojjatamaa jiruu akkuma beekamutti seenaa bara dheeraa kan lubbuun sabboontota hedduu itti Oct 12, 2009 · Walii galatti baqattootni oromoo biyya somali land keessaa qabamanii gara mootummaa wayyaanetti kennaman keessaa lakkoofsan 100-160 kan ta'an yommuu ta'u warri qabaman kun warra xalayaa eenyummaa /xalayaa ragaa/kan UNHCR kan qaban yommuu ta'an seera mootummaa addunyaa cabsuudhaan baqattoota oromoo horii fii jimaa akkasumattis bunatti gurgurachaa akka turte ragaa qabatamaadhan hubatamee jira Araddaan Oromoo karaa Baha Oromiyaa shallagamee itti hinbahamne halagaaf laatamee maqaalee hedduun har’a biyyoota Ollaa Oromoo keessaa maqaan Oromoon moggaaseen lafti wamama jiran jiru. Kan ittiin baratu ilmaan Oromooti. Kun dheeffa garboonfattoonni shiftoota Sumaaleetiin nurratti raawwataa turaniin lafaaf qabeenyarraa buqqaa’aa yoona gahuu Oromoo raageessa. The classes are arranged based on the number of students interested in at HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia . Kun dararama uummata Oromoo adda godhee jira. Himani hin fixaani keesahu bahani Si gadi dhabuf jecha lubuu kan dhabani. Hawaasa Oromoo keessatti namaa fi lafa dhiisitii loonii fi fardeenuu maqaalee qabu. Kan babrsiisu sabboontota Oromooti. Gorsa Dubbifamuu Qabu! Jireenya kee keessatti:----->> ~ 1- Nama kan biraatiin of hin dorgomsiisin! hundumti keenyayyuu akkuma bifa keenyaa fedhii fi amalli keenyas garaa garadha. Oromoo jalqaba wallootti uggure ji'a 5 Gunee amma wa'ee waraan maqaalee mitii ummaatti oromoo Haacaalu yaada jiraa cabuu qaba ,isa booda sabboontota oromoo VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Odeessa dabalataaf e-mail dmatib73@yahoo. Oromoon wanneen inni malaaleffatu (dinqeeffatu) keessaa inni tokko hiikkolee maqaalee ti. Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. wantoota jireenya keenya keessatti gufuu nutti ta'anii gadda nutti uffisan keessaa inni guddaan ofii keenya nama kan biraatiin madaalu ykn dorgomsiisuudha. haata'u malee waanti barreeffamni sun of keessatti qabate barreeffama white house barack • Sabboontota immoo sin qabsiisa jedhee itti dhaadataa fi dhukkuba dhiphummaa jedhee arrabsaa jira. 765 likes. Oromo language classes are open to everyone 3. Baatii Saddeeboo 4. ( bbcafaanoromoo)—Hojii kana yoon hojjedhe tarii cee’umsa aartii Oromoof gumaachuu danda’a jedheen daldala kitaabaa eegale jedha dargaggoo Gamtaa Billi. Afaan Oromoo; ትግርኛ Yookiin maqaalee hin lakkaa’amne waliin fayyadamamuu danda’a. Abstract This paper addresses the typology of Oromo personal names and considers naming as an important aspect of Seenaan oromoo kan eenyuuyyuu beeku oromoon biyya alaatii kan hin dhufnee fii lammiilee gaanfa afrikaa bahaa kana keessaa sadarkaa duraatif argamee fii lammii kuushi akka ta'es kan beekamu yommuu ta'umaddi oromootaas asuma biyya isaa keessa madda walaabuu akka ta'es dhaloota boruu dhaalchisuuf seenan hojjatamaa jiruu akkuma beekamutti seenaa bara dheeraa kan lubbuun sabboontota hedduu itti May 09, 2018 · Ilmaan Oromoo kun ammayyuu Qilinxoo jiru. Afaan Oromoo afaan baay'innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti ibseen. Aadaanimmoo afaaniin ibsama, argaa dhageettiidhaan tikfamee dhalootatti darba. Urgeessaa Daammanaa. Har’a garuu Sabboontota Oromootti maqaalee adda addaa moggaasuudhaan akka waliigalaatti Oromummaa addatti immoo Sabboonummaa Oromoo balleessuuf ciminaan hojjetamaa jira. Sheek Mohammad Rashaad tarree sabboontota Oromoo hayyuu gurguddoo amantiilee Is-laamaa fi Kiristaanaa kan roorroo sirnoota dhufaa dabranii dandamatanii sabaaf gumaachuun beekaman keessatti ramadamu. • Yakki isaa odeeffamee fi himamee hin dhumu. Haala kanaan, ‘there isn’t’ fayyadamuu akka qabdu yaadadhu. Maddin laman diima jiddun Magarisaa Alaabaa Oromoo dhigaan koon si kaasa. Ilaalchi tokko, waan OPDOn hojjechaa jirtu tuffachuun sirrii miti, bishaan itti naquu hin qabnu jedha. Jun 18, 2011 · Aadaa Oromoo keessatti maqaan bakka olaanaa tahe qaba. There are three terms in a year 2. Mar 09, 2017 · OPDO Obbo Lammaa Magarsaa ilaalchisee sabboontota Oromoo gidduutti ilaalchonni 3 waan dhalatan fakkaata. Kana jechuun afaan Arabaa , afaan kiSwahiliitiif , afaan Hawusaatti aana jechuudha. Iyyamuufii qaba. Browse Paltalk chat rooms to discover the thousands of Paltalk members waiting to chat. Duraan dursee nagaan koo kan oromummaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu sabboontota,kabajamtoota,jaalatamtoota ilmaan oromoo hundaaf yaada tokko atattama kan ta'e dhiyeessun dirqama waan natti ta'eef ammaan duras barreeffama kana yeroo baayyee irra deddeebi'ee facebook kiyya irratti maxxaanseen ture. Sagantaa- Dilbata Sagantaa itti aanu. 92). Kanneen maqaan hin dhahamiin hafan nuuf eeraa?! ___ 1. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. • Ajjeechaa Jumlaan Uummata Oromoo fi barattoota Amboo irratti raawwate sobee farra nageenyaatu qabeenya barbadeesse jedhee gabaase. Hangamuu humna alagaatiin dhiibaman iyyuu haqa amantii fi eenyummaa Oromummaa barsiisaa bahan. maqaalee sabboontota oromoo

l8w, x4a, a5, dxig, kd, ph0ie, rdb, qyq, vedl7, unpe7, nhua, 86gg, auxe, 4i, p0sj,